Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)

Μια μέθοδος χρηματοδότησης επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο δίκτυο οδικού φωτισμού περιλαμβάνει τη χρηματοδότησή τους από εξειδικευμένες εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (Energy Service Companies). Η λειτουργία τέτοιων εταιρειών δεν έχει βρει αξιόλογες εφαρμογές ακόμη στην Ελλάδα όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.


Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Οι εταιρείες αυτές χρηματοδοτούν τις επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και λαμβάνουν σαν ανταμοιβή για ορισμένα χρόνια τμήμα του οφέλους που προκύπτει από τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης λόγω της πραγματοποίησης των επενδύσεων αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2006/32/EC προάγει τη δημιουργία ESCOs στις χώρες μέλη. Κάποιες από τις παραγράφους της εν λόγω Ευρωπαϊκής Οδηγίας αναφέρονται αποκλειστικά στο θέμα αυτό και μάλιστα διευκρινίζουν όρους που χρησιμοποιούνται συχνά στην παρούσα εργασία:

   · Η χρηματοδότηση τρίτου-μέρους είναι μία καινοτόμος πρακτική και θα πρέπει να παρακινηθεί. Σε αυτού του είδους τους διακανονισμούς ο δικαιούχος αποφεύγει το επενδυτικό κόστος χρησιμοποιώντας την οικονομική αξία των ενεργειακών εξοικονομήσεων ,οι οποίες απορρέουν από την επένδυση του τρίτου- μέρους και αποπληρώνουν το επενδυτικό κόστος και τους τόκους δανεισμού.

   · «Εταιρία Ενεργειακών Υπηρεσιών» (Energy Service COmpany) : ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή/και άλλα βελτιωτικά μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις του χρήστη , και αποδέχεται ως ένα βαθμό το οικονομικό ρίσκο της διαδικασίας. Η πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες βασίζεται (εξ ολοκλήρου ή μερικώς) στην επιτυχή εξοικονόμηση ενέργειας και στην εκπλήρωση των συμφωνημένων υποσχέσεων απόδοσης.

   · «σύμβαση ενεργειακής απόδοσης» : μία συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παροχέα (κανονικά μία ESCO) για λήψη μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Οι επενδύσεις για τα μέτρα πληρώνονται από το ποσοστό της συμφωνημένης επιτυγχανόμενης ενεργειακής εξοικονόμησης
  ·   «χρηματοδότηση τρίτου -μέρους»: ένας διακανονισμός που περικλείει και τρίτο μέρος – επιπλέον του παροχέα ενέργειας και του δικαιούχου των μέτρων βελτίωσης ενεργειακής αποτελεσματικότητας- ο οποίος παρέχει το κεφάλαιο για τα μέτρα και χρεώνει το δικαιούχο με ένα ποσό ίσο προς τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα των μέτρων βελτίωσης. Το τρίτο μέρος μπορεί να είναι μία ESCO , χωρίς αυτό να είναι και απαραίτητο.

Επιπλέον αναφέρεται ότι :
Τα κράτη μέλη οφείλουν να εγγυηθούν ότι οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στον τελικό καταναλωτή ενέργειας με σαφές και κατανοητό τρόπο από τους διανομείς ή από τους διαχειριστές του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και να φτάνουν σε αυτόν με τον λογαριασμό ή με τα συναπτόμενα συμβόλαια και τις αποδείξεις. Συγκεκριμένα οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές θα αφορούν:

• τις τρέχουσες πραγματικές τιμές και την κατανάλωση ενέργειας
• συγκρίσεις της τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας με την περσινή υπό τη μορφή γραφημάτων
• αν είναι δυνατό συγκρίσεις με έναν πρότυπο καταναλωτή-ορόσημο της ίδιας κατηγορίας

Για να παρασχεθούν οι παραπάνω υπηρεσίες όπως θα δούμε παρακάτω είναι αναγκαία η διαμεσολάβηση των ESCOs , αλλά κυρίως η ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων αλγορίθμων και εφαρμογών για επεξεργασία των δεδομένων και των μετρήσεων των ενεργειακών καταναλώσεων.

Οι ESCOs είναι εταιρίες που σαν στόχο έχουν να βοηθήσουν τους χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και φυσικού αερίου να μειώσουν το συνολικό κόστος χρήσης της ενέργειας. Αυτές οι εταιρείες υπάρχουν εδώ και τουλάχιστον 50-75 χρόνια αν και αρχικά δεν υπήρχε η συγκεκριμένη ονομασία. Βέβαια οι λειτουργίες που επιτελούσαν ήταν όμοιες με αυτές που εξυπηρετεί μία σύγχρονη ESCO.

Ο στόχος μίας ESCO είναι διπλός: προσπαθεί να βελτιώσει την απόδοση της ενεργειακής διαχείρισης με σκοπό να επιτύχει ικανά οικονομικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα προσπαθεί να λάβει υπόψη της την προστασία του περιβάλλοντος. Οι εταιρείες αυτές αναλαμβάνουν δράση όπου υπάρχει σπατάλη ενέργειας είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω έλλειψης πόρων για αναπαλαίωση. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να παραδεχτεί κανείς ότι όσο μεγαλύτερες οι τρέχουσες ενεργειακές απώλειες τόσο μεγαλύτερο το περιθώριο κέρδους της εταιρείας. Εξάλλου αυτό είναι λογικό, αφού έτσι η ESCO θα έχει μικρότερη περίοδο αποπληρωμής για το έργο , χαμηλότερο κόστος επένδυσης αλλά και ρίσκο. Βέβαια μία ESCO δεν είναι ούτε φιλανθρωπική οργάνωση ούτε μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την προστασία του πλανήτη, αλλά μία επιχείρηση που αναλύει σε βάθος τα ενεργειακά δεδομένα και προσδιορίζει τη βέλτιστη λύση για εξοικονόμηση ενέργειας προκειμένου να κερδίσει τόσο ο πελάτης όσο και η ίδια η εταιρεία από την επένδυση.

Οι εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών είναι εξειδικευμένες εταιρείες σε ενεργειακά θέματα με κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία. Μια τέτοια εταιρεία επενδύει για λογαριασμό του πελάτη-συνεργάτη στο χώρο του σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη για τη λειτουργία τους και βεβαίως με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι ενεργειακές δαπάνες του πελάτη. Η αμοιβή της εταιρείας προκύπτει ακριβώς από την επιτυγχανόμενη μείωση των δαπανών ενέργειας του πελάτη. Για ένα προσυμφωνημένο χρόνο, π.χ. ορισμένα έτη, ο πελάτης πληρώνει στην εταιρεία ένα ποσό που σχετίζεται με την επιτυγχανόμενη μείωση των δαπανών του σε ενέργεια. Έτσι και η εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών έχει όφελος από τις επενδύσεις που πραγματοποίησε. Η εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών δεν είναι απαραίτητο να έχει μεγάλη κεφαλαιουχική υποδομή αλλά μπορεί να χρησιμοποιεί τραπεζικό δανεισμό. Ταυτόχρονα ο πελάτης δε χρειάζεται να επενδύσει κεφάλαια για την εξοικονόμηση ενέργειας που είτε δεν έχει είτε θέλει να τα χρησιμοποιήσει αλλού πιο επωφελώς. Με τον τρόπο αυτό εάν κάποιος φορέας (πελάτης) για οιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει για λογαριασμό του επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. λόγω έλλειψης κεφαλαίων, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας κ.α.) αναθέτει στην εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών το έργο αυτό, η οποία και το υλοποιεί για λογαριασμό του.

Οι ESCOs προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους σε πελάτες που ενδιαφέρονται για συνολική μείωση του ενεργειακού κόστους και επωμίζονται το ρίσκο από τις επενδύσεις σε ενεργειακά project. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να δημιουργηθούν από έναν οργανισμό (επιχείρηση) σε συνεργασία με προμηθευτές ενέργειας ή ενεργειακού εξοπλισμού και κατασκευαστές. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρίες αυτές συνάπτουν ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με τον πελάτη σύμφωνα με το οποίο η αποπληρωμή των έργων γίνεται από το όφελος από την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή του κόστους για την αγορά της. Στα πλαίσια των project αυτών γίνεται ένα διαρκές monitoring των καταναλώσεων των πελατών των ESCOs έτσι ώστε να γνωρίζουν το επόμενο βήμα προς τη μείωση του κόστους της απαιτούμενης ενέργειας. Οι ESCOs γενικά θα πρέπει να ορίζουν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για την παρακίνηση project που αφορούν κατανεμημένα ενεργειακά συστήματα καθώς και μέτρα για αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση της ενέργειας σε οικιακό, κοινοτικό και βιομηχανικό επίπεδο.

Κατεβάστε το αρχείο .pdf