Το Πρόγραμμα


Τοπικά Προγράμματα για την Απασχόληση

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
CI.N.E.EM.

ΤΟΠΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Δίκτυο Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας, Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία), στα πλαίσια των Τοπικών Προγραμμάτων για την Απασχόληση

Τι είναι το ΤOΠΣΑ (ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)
Αντικείμενο των ΤOΠΣΑ είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.
Η υλοποίηση των παραπάνω πραγματοποιείται μέσω των Τοπικών Σχεδίων Δράσης τα οποία αφορούν μια οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή παρέμβασης.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων Δράσης πραγματοποιείται από τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις στις οποίες συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί φορείς της γεωγραφικής περιοχής παρέμβασης στην οποία αναφέρονται.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «C.ΙΝ.Ε.ΕΜ. Δίκτυο Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας, Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία» με συντονιστή την
«ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “i4G Α.Ε.”» και με τους:

I. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. “ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ”,
II. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.”,
ΙΙΙ. ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ,
IV. ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ,
V.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ.

Βασικός Στόχος της Παρέμβασης είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 100 νέων επιστημόνων και ανέργων της περιοχής, αλλά και η ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης.
Όπως περιγράφεται και στην μελέτη – έρευνα της αγοράς εργασίας, αλλά και από τα στοιχεία, που έχουν συγκεντρώσει οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) στην φάση σχεδιασμού του σχεδίου δράσης συγκλίνουν στην διαπίστωση, ότι στην περιοχή υφίσταται μια ιδιαίτερη κατηγορία ανέργων ατόμων με τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:
 • εμφανίζουν σε μεγάλο βαθμό σημαντικό υπόβαθρο σε δεξιότητες και ακαδημαϊκά/επαγγελματικά προσόντα σε σχέση με το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό, 
 • εμφανίζουν αδυναμία εξασφάλισης θέσεων εργασίας λόγω πχ. δυσμενούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην τοπική αγορά, 
 • εμφανίζουν αδυναμία εξεύρεσης θέσεων εργασίας λόγω πχ. χαμηλής εξειδίκευσης, ενώ ακόμα και αν διαθέτουν άτυπα προσόντα, δεν μπορούν να το τεκμηριώσουν και να τα συνδέσουν με τις απαιτήσεις υπαρχουσών θέσεων απασχόλησης, 
 • εκφράζουν αισθήματα ματαίωσης και παραίτησης, εξαιτίας της κατάστασης μακροχρόνιας ανεργίας στην οποία έχουν περιέλθει, 
 • έχουν χαμηλή κινητοποίηση και δυσκολεύονται ιδιαίτερα να αναγνωρίσουν τις εξειδικευμένες τοπικές ανάγκες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε επιχειρηματικές ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται.
Έμμεσος στόχος :
 1. H δημιουργία μόνιμων δομών δικτύωσης και λειτουργίας φορέων, οι οποίες θα παραμείνουν λειτουργικές και ενεργές 
 2. Η ανάπτυξη μέσων, εργαλείων και μεθόδων που θα αξιοποιηθούν σε διαχρονικό πλαίσιο.
Απώτερος σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των επόμενων γενεών αποφοίτων και εν δυνάμει επιχειρηματιών, του οποίου η δυναμική θα παρουσιάζει αυξανόμενη τάση με την συμμετοχή νέων και καταξιωμένων επαγγελματιών και επιχειρηματιών με την πάροδο του χρόνου.

ΔΡΑΣΕΙΣ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ 
 • ΔΙΚΤΥΩΣΗ 
 • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 • ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙΚάτοικοι των Δήμων Πωγωνίου και Ζαγορίου καθώς και των ευρύτερων Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Άρτας και την εν γένει γεωγραφική περιοχή της Ηπείρου, που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω ομάδες:

 • Άνεργοι απόφοιτοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ 
 • Νέοι Επιστήμονες (απόφοιτοι όλων των σχολών – κοινωνικών επιστημών, θετικών επιστημών κλπ) 
 • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ
Ως «Περιοχή Παρέμβασης» ορίζουμε τους Δήμους Ζαγορίου και Πωγωνίου, καθώς και τις ευρύτερες Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Άρτας και την εν γένει γεωγραφική περιοχή της Ηπείρου (λόγω της διασποράς του Τ.Ε.Ι.).

Η Δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης