ΦΟΡΕΙΣ

Σε επίπεδο φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών και υπερτοπικών φορέων
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης θα αναπτυχθούν ενέργειες δικτύωσης και συνεργασίας με φορείς αυτοδιοίκησης και άλλες υπηρεσίες και δομές. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί ένας μηχανισμός δικτύωσης με:

- Δήμους της χωρικής ενότητας της περιοχής παρέμβασης.

- Τοπικούς φορείς που έχουν ως πεδίο δραστηριότητας την απασχόληση (γραφεία ΟΑΕΔ, δομές προώθησης στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα).