ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.”

Νίκος Γιαννουλίδης
e-mail: n.giannoulidis@euroconsultants.com.gr